Про нову роль міст

Можна з достатньою впевненістю сказати, що успіхи або невдачі в розвитку економіки України будуть багато в чому визначатися ступенем розуміння об'єктивної необхідності адекватного розвитку міст та інших населених місць.

Протягом багатьох десятиліть, що передують сучасному перехідному періоду, розвиток міст та інших міських поселень в нашій країні визначався, перш за все, рішенням загальнодержавних, а точніше відомчих завдань, при цьому нерідко всупереч інтересам міста, його жителів і навколишнього середовища.

В якості головного важеля впливу на місто були кошти і ресурси відомств, які виділялися на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури лише за умови розміщення в ньому нових виробничих об'єктів або істотного приросту потужностей на діючих підприємствах.

Саме таким вузькопрофільним та спеціалізованим поселенням є місто Новояворівськ, чи місто енергетиків Припять.

Перспективна економічна база повинна забезпечувати

  • конкурентоспроможність продукції і послуг і можливість адаптації виробництва до ринкової кон'юнктури;
  • зайнятість населення з досить високим рівнем доходів, що дозволяє здійснювати якісне
    відтворення населення (робочої сили);
  • професійну різноманітність, найбільш адекватну запитам та інтересам жителів;
  • безущербність виробництва по відношенню до планувальної організації міста та екологічної ситуації.

Цим вимогам у значній мірі відповідає інноваційна сфера діяльності. Одним з важливих чинників, який може суттєво вплинути на процеси модернізації економіки міст, як і країни в цілому, стає якість міського середовища.

Це пов'язано з тим, що модернізація, як зазначалося вище, можлива лише за умови якісного росту персоналу, значного підвищення частки науково-технічного та іншого персоналу з високими вимогами до умов життєдіяльності. Іншими словами, це означає кардинальну зміну умов відтворення робочої сили та населення в цілому, що забезпечить підвищення індексу людського розвитку відповідно до нових соціально-економічних реалій.

Якість міського середовища ми називаємо гаслом "Покращимо життя людей у містах ! і у цьому розділі розміщені матеріали, які свідчать про розуміння нової ролі міст.